48 người đang online
°

Góp ý biện pháp, giải pháp quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh trong phòng dịch Covid-19.

Đăng ngày 13 - 09 - 2021
Lượt xem: 101
100%

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4830/UBND-KTTH ngày 12/9/2021 về việc đề xuất biện pháp, giải pháp quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh.

Sở Giao thông vận tải đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị quý cơ quan góp ý cho văn bản triển khai công tác quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh trong phòng dịch Covid-19, về Sở chậm nhất đến ngày 14/9/2021 để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị quý Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan quan tâm phối hợp.

  Trân trọng !          


Xem nội dung chi tiết:Tin liên quan

Tin mới nhất

Khảo sát mức độ hài lòng của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với việc cung cấp dịch vụ công...(06/10/2022 10:25 SA)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...(29/09/2022 2:14 CH)

Góp ý về dự thảo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng...(07/07/2022 3:34 CH)

Góp ý kiến Dự thảo văn bản của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và...(29/06/2022 3:30 CH)

Trả lời Đơn kiến nghị về đổi Giấy phép lái xe(25/04/2022 9:17 SA)