38 người đang online
°

Cơ cấu tổ chức bộ máy

100%

   CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 

        1. Lãnh đạo Sở:                 
        a) Sở Giao thông vận tải có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 
        b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giao thông vận tải theo quy định; 
        c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;
        d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.
        2. Các phòng, tổ chức chuyên môn thuộc Sở, gồm: 
        a) Văn phòng Sở;
        b) Phòng Quản lý giao thông;
        c) Phòng Quản lý vận tải. 
        d) Thanh tra Giao thông vận tải (gọi tắt là Thanh tra Sở): Thanh tra Sở là cơ quan thuộc Sở, có con dấu và tài khoản riêng. 
        3. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận (cổ phần hóa theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh)
        4. Biên chế công chức, số lượng người làm việc (viên chức) và người lao động của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận: 
        a) Biên chế công chức và số lượng người làm việc của Sở Giao thông vận tải được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.
        b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.
        5. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại (được thực hiện thông qua thi tuyển chức danh hoặc đánh giá chương trình hành động theo quy định), miễn nhiệm công chức lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, nâng bậc lương, chuyển ngạch,  thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải được thực hiện theo phân cấp quản lý và theo quy định của pháp luật.