Góp ý biện pháp, giải pháp quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh trong phòng dịch Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4830/UBND-KTTH ngày 12/9/2021 về việc đề xuất biện pháp, giải pháp quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh.

Sở Giao thông vận tải đã dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề nghị quý cơ quan góp ý cho văn bản triển khai công tác quản lý, giám sát lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh trong phòng dịch Covid-19, về Sở chậm nhất đến ngày 14/9/2021 để tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị quý Sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan quan tâm phối hợp.

  Trân trọng !          


Xem nội dung chi tiết:

1. Công văn số 2223/SGTVT-QLVT ngày 13/9/2021;

2. Dự thảo Quyết định;

3. Dự Thảo Quy định.

Trượng Thanh Sang