31 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
643/QĐ-UBND 16/05/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
572/QĐ-UBND 27/04/2023 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
244/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
677/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
678/QĐ-UBND 07/06/2022 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh
643/QĐ-UBND 30/05/2022 Quyết định Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải
27/2022/QĐ-UBND 26/05/2022 Ban hành Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
535/QĐ-UBND 08/05/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh NinhThuận
233/QĐ-UBND 06/04/2022 Bãi bỏ Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1889/QĐ-UBND 27/09/2021 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận
55/2021/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định Ban hành quy định về quản lý lưu thông đối với xe công nông, xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trái quy định và xe cơ giới ba bánh, xe máy kéo nhỏ phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên địa bàn tỉnh
70/2021/TT-BTC 12/08/2021 Thông tư Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
16/2021/TT-BGTVT 12/08/2021 Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 Quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
260-TB/TU 10/08/2021 Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
259-TB/TU 06/08/2021 Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
1 2 3 4 5 6