Góp ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh


Chi tiết nội dung văn bản và dự thảo Quyết định: Công văn số 2090/SGTVT-QLVT ngày 27/8/2021

Gửi kèm: 

1. Dự thảo Quyết đinh;

2. Dự thảo Quy định.

Trượng Thanh Sang