47 người đang online
°

Phòng ban, đơn vị trực thuộc

100%


                                    CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 
                            CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ

        1.
 Văn phòng Sở 

        1.1. Chức năng. 
        Tham mưu giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; công tác pháp chế; công tác quản trị văn phòng; công tác an ninh trật tự tại cơ quan; công tác quy hoạch, đầu tư ngành, tổng hợp, xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch trung hạn của ngành; công tác kế toán – tài chính cơ quan Sở và tài chính ngành theo phân cấp quản lý; công tác thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của toàn ngành theo quy định. 
        
1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
        a) Công tác tổ chức, cán bộ:
        
Tham mưu Giám đốc Sở  thực hiện các nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật hiện hành.
        
b) Công tác cải cách hành chính:
        
Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi Sở. Kiêm Tổ trưởng bộ phận tiếp nhận, giao trả hồ sơ hành chính theo chế “một cửa” và là Thường trực Tổ thư ký ISO của Sở. 
        
c) Công tác thi đua, khen thưởng:
        
Chuyên trách thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và là Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng của Sở.
        
d)  Công tác quản trị văn phòng:
        
Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định. 
        
- Tham mưu đề xuất Giám đốc Sở bố trí phương tiện làm việc của các phòng chuyên môn; mua sắm văn phòng phẩm, vật tư phục vụ hoạt động của cơ quan  theo phiếu duyệt của Giám đốc Sở.
        
- Bố trí, theo dõi lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Sở và duy trì chế độ giao ban định kỳ của Sở theo quy định. 
        
- Đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế trong phạm vi Sở.  
        
- Quản lý, theo dõi tình trạng sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm trong cơ quan Sở. 
        
- Triển khai thực hiện công tác bảo vệ cơ quan, giữ gìn trật tự trị an, công tác phòng chống cháy nổ, vệ sinh trong khu vực trụ sở cơ quan Sở.
        
- Chuẩn bị phương tiện phục vụ cho công tác của lãnh đạo Sở; phòng họp và cơ sở vật chất phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và tiếp khách của Sở.
        
- Chủ trì thực hiện công tác quản trị mạng  máy tính nội bộ.
        
đ) Là đầu mối công tác pháp chế; công tác dân vận, dân chủ; công tác an ninh – quốc phòng của Sở.
        
e) Công tác đầu tư, quy hoạch, kế hoạch: 
        
- Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
        
- Chủ trì cùng các phòng chuyên môn có liên quan giúp Giám đốc Sở dự thảo văn bản triển khai các thủ tục lập quy hoạch, tổng hợp xây dựng kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án đầu tư về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở để Giám đốc Sở phê duyệt hoặc trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
        
- Trên cơ sở kế hoạch được cấp trên giao, tham mưu Giám đốc Sở ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hàng năm triển khai đến các đơn vị trong ngành;
        
- Tham mưu Giám đốc Sở các văn bản hành chính trong lĩnh vực kế hoạch, đầu tư xây dựng, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện;  
        
- Phối hợp với phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nội dung liên quan về công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các công trình giao thông thuộc phạm vi ngành quản lý.
        
g) Công tác thống kê, tổng hợp báo cáo: 
        
- Tham mưu giúp Giám đốc Sở đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành về chế độ thống kê, báo cáo trong toàn ngành;
        
- Là đầu mối thực hiện công tác thống kê, tổng hợp xây dựng các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch chung của ngành hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải, Tổng Cục đường bộ Việt Nam và các báo cáo khác khi được Giám đốc Sở phân công. 
        
h) Công tác tài chính: 
        
- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;
        
- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách; thực hiện chế độ kế toán, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính của đơn vị thuộc, trực thuộc Sở theo quy định;
        
- Hướng dẫn các cơ quan đơn vị dự toán thuộc Sở xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán ngân sách của ngành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Tài chính;
        
- Tham mưu Giám đốc Sở về việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý; dự toán chi ngân sách cơ quan Sở và tổng hợp dự toán ngân sách toàn ngành; lập kế hoạch phân bổ ngân sách của ngành trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; lập dự toán ngân sách điều chỉnh (nếu có) trình Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách được cấp trên giao;
        
- Tham mưu Giám đốc Sở việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách các đơn vị dự toán thuộc Sở; lập quyết toán thu, chi ngân sách cơ quan Sở; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trong toàn ngành để trình các cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn.
        
i) Thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong phạm vi cơ quan Sở và của toàn ngành.
        
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

        
2. Phòng Quản lý giao thông
        
2.1. Chức năng:
        
Tham mưu giúp Giám đốc Sở về quản ‎lý nhà nước đối với các công trình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải giao cho Sở quản lý; đồng thời quản ‎lý nhà nước trong lĩnh vực thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng giao thông theo thẩm quyền.
        2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
        
a) Chủ trì tham mưu Giám đốc Sở soạn thảo các văn bản về quản lý chất lượng công trình giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và chất lượng công trình giao thông.         
        b) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng các công trình giao thông.         
        c) Thực hiện công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông:         
        - Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa và các công trình đảm bảo an toàn giao thông đang khai thác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao hoặc được ủy thác quản lý;         
        - Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông được phân cấp quản lý theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. 
        - Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, đường thuỷ nội địa, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; chấp thuận chủ trương xây dựng cảng, bến thuỷ nội địa và quy định về tổ chức giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật. 
        - Giúp Giám đốc Sở thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị của tỉnh trong phạm vi quản lý. 
        - Tham mưu Giám đốc Sở có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa của tỉnh và tuyến chuyên dùng nối với tuyến đường thủy nội địa của tỉnh theo quy định. 
        - Hướng dẫn, kiểm tra xây dựng bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt. 
        - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông  đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. 
        d) Tham mưu Giám đốc Sở cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa đang khai thác và cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải. 
        đ) Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển giao thông nông thôn, giao thông miền núi. 
        e) Tham mưu Giám đốc Sở triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước, bộ, ngành, và của tỉnh về lĩnh vực khảo sát thiết kế, đầu tư xây dựng công trình giao thông thuộc thẩm quyền. 
        g) Thực hiện công tác thẩm định: 
        - Giúp Giám đốc Sở thẩm định nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; thẩm định nhiệm vụ kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình và thẩm định gồm: Hồ sơ thiết kế các bước trong giai đoạn lập dự án đầu tư theo quy định; hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ thiết kế kỹ thuật an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh. 
        - Chủ trì tổ chức thẩm định an toàn giao thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải. 
        - Thực hiện thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án); hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ mời quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Sở Giao thông vận tải là chủ đầu tư; 
        - Tham mưu dự thảo quyết định phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu theo đề nghị của bên mời thầu; 
        - Thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở được cơ quan có thẩm quyền phân cấp; 
        - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về đấu thầu. h) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng công trình giao thông: 
        - Tham gia Hội đồng nghiệm thu các công trình giao thông theo quy định khi được yêu cầu tham gia; 
        - Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thực hiện công tác kiểm tra định kỳ; đột xuất kiểm tra, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng theo thẩm quyền.  
        i) Giúp Giám đốc Sở tổ chức nghiên cứu hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Sở. 
        k) Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, mặt nước; bảo vệ môi trường công trình giao thông thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân cấp hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh giao.           
        l) Là thành viên Thường trực Ban phòng chống lụt bão của Sở. 
        n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. 
         

        3.  Phòng Quản lý vận tải
 
        3.1. Chức năng: 
        Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức quản lý nhà nước về vận tải, phương tiện, người lái, cơ khí chuyên ngành và quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý chuyên ngành. 
        3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 
        a) Chủ trì soạn thảo văn bản pháp quy liên quan đến chức năng của Phòng, giúp Giám đốc Sở trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn thi hành pháp luật về lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái, cơ khí chuyên ngành; đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan, tổ chức thực hiện các văn bản trên một cách thống nhất trong toàn tỉnh. 
        b) Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và hàng năm về công tác vận tải. 
        c) Về quản lý vận tải:
         - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh; 
        - Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố luồng, tuyến thuỷ nội địa, cảng thuỷ nội địa. Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa, bến khách ngang sông theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật; 
        - Tham mưu tổ chức thực hiện việc quản lý vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt đô thị trên địa bàn tỉnh và cấp phép vận tải quốc tế cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; 
        - Giúp Giám đốc Sở tổ chức thực thi các nhiệm vu, quyền hạn quản lý nhà nước tại bến xe ô tô, bãi đỗ xe, nhà ga đường sắt đô thị, trạm dừng nghỉ và cảng bến thuỷ nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thuỷ nội địa do tỉnh quản lý; 
        - Thực hiện việc công bố bến xe, điểm đỗ xe taxi, điểm đón, trả khách trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt; quản lý các tuyến vận tải hành khách; tổ chức quản lý dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn; 
        - Tham mưu Giám đốc Sở quyết định theo thẩm quyền việc chấp thuận cho tổ chức, cá nhân vận tải hành khách trên tuyến cố định đường bộ và đường thủy nội địa theo quy định; 
        - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan. 
        d) Về quản lý phương tiện và người lái: 
        - Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa; đăng ký cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; 
        - Thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; 
        - Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải; 
        - Tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp, đổi, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải; 
        - Tham mưu Giám đốc Sở cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe, cấp giấy phép xe tập lái của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn; cấp hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Giao thông vận tải. 
        đ) Giúp Giám đốc Sở chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải và hàng không xảy ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh; phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu. 
        e) Tham gia thực hiện các quyết định trưng cầu giám định phương tiện vận tải khi có yêu cầu của cơ quan chức năng; tham gia Hội đồng định giá của tỉnh liên quan đến tài sản tố tụng, tài sản công sản thanh lý.  
        g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

        4. Thanh tra giao thông
        4.1. Vị trí, chức năng: 
        Thanh tra Sở giao thông vận tải (gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan thuộc Sở Giao thông vận tải; giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở. 
        Thanh tra Sở có con dấu và tài khoản riêng. 
        4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
         1. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện. 
        2. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải. 
        3. Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường sắt đô thị và bảo vệ công trình giao thông, bảo vệ hành lang an toàn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi nhiệm vụ được giao. 
        4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải, gồm: 
        a) Điều kiện, tiêu chuẩn và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ (bao gồm cả đường bộ trong đô thị), đường thủy nội địa, đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị (nếu có) do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý hoặc được ủy quyền quản lý; 
        b) Điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy nội địa (trừ tàu biển), đường sắt chuyên dùng không nối ray với đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị; 
        c) Vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; 
        d) Đào tạo, sát hạch, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong giao thông vận tải theo phân cấp; 
        đ) Việc kiểm định kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải theo phân cấp; 
        e) Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vận tải trong phạm vi trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải; 
        g) Phối hợp và hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, tổ chức thanh tra chuyên ngành Giao thông vận tải của Trung ương đặt tại địa phương trong hoạt động thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải trực tiếp quản lý. 
        5. Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở. 
        6. Chủ trì các Đoàn thanh tra liên ngành hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành do các sở, ngành ở địa phương thành lập; tham gia các Đoàn thanh tra do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chánh Thanh tra Bộ thành lập. 
        7. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở, trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng. 
        8. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.
        9. Chủ trì tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra; được sử dụng cộng tác viên thanh tra theo quy định của pháp luật. 
        10. Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật. 
        11. Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở Giao thông vận tải. 
        12. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và khi được Giám đốc Sở giao.