Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2023 (Công văn số 2112/SGTVT-QLVT ngày 16/8/2023)