Quy chế tiếp công dân của Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 298/QĐ-SGTVT ngày 10/07/2023)