Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý II và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 (Báo cáo số 1515/BC-SGTVT ngày 15/6/2023)