Thông báo về việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 (Thông báo số 3095/TB-SGTVT ngày 27/12/2022)