Báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản năm 2022 (Báo cáo số 125/BC-SGTVT ngày 17/01/2023)