Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” năm 2023 (Kế hoạch số 760/KH-SGTVT ngày 03/4/2023)