Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động

Sáng ngày 06/4/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực năm 2023

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nội dung quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Bởi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt kịp thời sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất, có hiệu quả từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong công tác PCTN, tiêu cực.

Với ý nghĩa quan trọng đó, sáng ngày 06/4/2023, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực năm 2023.

Dự hội nghị có đồng chí Trịnh Hữu Thuyết - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; đồng chí Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; đồng chí Phạm Minh Tân - Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các CTGT tỉnh; các đồng chí là Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh cùng với hơn 80 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận, Văn phòng Ban ATGT tỉnh.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác PCTN, tiêu cực. Xác định việc thực hiện chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa cấp bách trước mắt và lâu dài. Sau hội nghị, đề nghị các đơn vị vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện truyên truyền sâu rộng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình bằng nhiều hình thức nhằm thực hiện có hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực tạo sự chuyển biến tích cực hơn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, vừa phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng-an ninh, vừa tiếp tục củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và góp phần xây dựng cấp ủy đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Đ/c Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại buổi tuyên truyền, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham dự hội nghị đã được nghe đồng chí Trịnh Hữu Thuyết - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đồng thời là báo cáo viên đã khái niệm về tham nhũng, hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng và giới thiệu về chủ trương, đương lối, quan điểm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng theo tinh thần Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nêu lên những điểm mới, nhiều chủ trương, nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sau đại hội 13. Liên hệ thực tế kết quả đạt được trong công tác phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trong năm 2022 và 03 tháng đầu năm 2023 của cả nước và trong tỉnh; kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác phòng, chống tham nhũng gắn với phòng, chống tiêu cực, vì vậy đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt, làm rõ nội dung Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Chủ yếu tập trung phân tích làm rõ 09 nội dung chỉ đạo phòng, chống tiêu cực và 19 nhóm hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng chống.

 

Hội nghị lắng nghe đ/c Trịnh Hữu Thuyết - Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo

Sau hội nghị, đồng chí Trần Minh Từ - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thường xuyên tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị mình về các quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực. Đồng thời thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các kỳ họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực lần thứ 21, 22 và các chỉ đạo về PCTN, tiêu cực của các cơ quan cấp trên./.

 

Ngọc Vương - Phó Chánh TTGT