Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo “Chuyển đổi số” Sở Giao thông vận tải (Quyết định số 48/QĐ-SGTVT ngày 22/02/2023)