Kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023 (Kế hoạch số 442/KH-SGTVT ngày 03/3/2023)