Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 (Kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 27/02/2023)