Thônng Ứng viên đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án, thời gian thi trình bày Đề án kỳ thi tuyển chức danh Phó trưởng Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải