Kế hoạch Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 164/KH-SGTVT ngày 01/02/2023)