Đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch số 192/KH-SGTVT, ngày 06/02/2023 của Sở GTVT về công tác PCTN năm 2023 (Công văn số 289/SGTVT-TTrS ngày 16/02/2023)