Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch số 4348/KH-UBND ngày 07/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)