Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2022 (Kế hoạch số 2426/KH-SGTVT ngày 17/10/2022)