DANH SÁCH Ô TÔ SẮP HẾT NIÊN HẠN (Đến ngày 31/12/2022)

1. Danh sách ô tô chở hàng sắp hết niên hạn;

2. Danh sách ô tô chở người sắp hết niên hạn.