Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Ninh Thuận - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở GTVT