Kế hoạch Phổ biến các Luật mới được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Kế hoạch số 2153/KH-SGTVT ngày 20/9/2022)