THÔNG BÁO Về việc phù hiệu xe hết hiệu lực sử dụng (Biển số xe 85C-009.26) - Thông báo số 2122/SGTVT-QLVT ngày 15/9/2022