BÁO CÁO Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 (Báo cáo số 2065/BC-SGTVT ngày 09/9/2022)