Kế hoạch Tổ chức tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật (Kế hoạch số 1660/KH-SGTVT ngày 22/7/2022)