Danh sách Thí sinh Trúng tuyển kỳ sát hạch lái xe ô tô vào ngày 14/7/2022 của Trung tâm GDNN ĐT và SHLX cơ giới Lộc Thọ Ninh Thuận (Quyết định số 110/QĐ-SGTVT ngày 14/7/2022))