Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe ô tô cho thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Ninh Thuận vào ngày 02/7/2022 (Quyết định số 254/QĐ-SGTVT ngày 28/6/2022)