Quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe mô tô cho thí sinh của Trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận vào ngày 19/6/2022