BÁO CÁO Tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021.


Xem chi tiết nội dung Báo cáo: Báo cáo số 2538/BC-SGTVT ngày 11/10/2021
Trượng Thanh Sang