Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch vận tải hành khách của UBND tỉnh.Xem chi tiết nội dung: 

1. Văn bản số 2523/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2021 của Sở Giao thông vận tải;

2. Dự thảo Kế hoạch về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Trượng Thanh Sang