Thông báo về việc tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm lại chức danh Đội trưởng thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải


Xem nội dung chi tiết: Thông báo số 176B/TB-TTrS ngày 24/8/2021 của Thanh tra Sở Giao thông vận tải

Trượng Thanh Sang