Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận


Tiếp nhận Công văn số 3128/VPUB-VXNV ngày 05/8/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư 15/2021/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Sở Giao thông vận tải đã lập Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận. Nhằm đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Ninh Thuận theo đúng trình tự, thủ tục quy định, Sở Giao thông vận tải kính đề nghị các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm, nghiên cứu tham gia góp ý Dự thảo Quyết định trên.

Mọi ý kiến đóng góp của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xin gửi bằng văn bản về Sở Giao thông vận tải trước ngày 18/9/2021 để tổng hợp. Nếu quá thời gian trên, Sở Giao thông vận tải không nhận được ý kiến góp ý, xem như đơn vị đã thống nhất với Dự thảo.

Sở Giao thông vận tải rất mong sự quan tâm, phối hợp của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố./.


File gửi kèm: 

1. Công văn số 2241/SGTVT-VP ngày 13/9/2021;

2. Dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở GTVT.


Trượng Thanh Sang