Thông tin số điện thoại đường dây nóng về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận


Xem chi tiết nội dung: Văn bản số 225/VP ngày 02/07/2021 của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.


Trượng Thanh Sang