Thông báo Lịch Tiếp công dân Quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải


Xem nội dung chi tiết: Thông báo số 1577/TB-SGTVT ngày 28/06/2021

(Đính kèm Lịch Tiếp công dân Quý III năm 2021 của Sở Giao thông vận tải)

Trượng Thanh Sang